Jakie atesty musi mieć dźwig osobowy?

Osoba wychodząca z windyDźwig osobowy to urządzenie posiadające napęd elektryczny lub hydrauliczny, który umożliwia pionowy transport osób i towarów w budynkach. Potoczenie określa się go mianem windy i montuje w obiektach posiadających więcej niż cztery kondygnacje. Windy osobowe klasyfikowane są jako urządzenia budowlane, stąd też podlegają szczegółowemu nadzorowi technicznemu, a ich projektowanie, montowanie i późniejszą eksploatację regulują przepisy prawne. Zasady budowy i montażu dźwigów osobowych zostały dokładnie określone w prawie budowlanym i licznych rozporządzeniach. Warunkiem dopuszczenia ich do eksploatacji jest z kolei dokonanie rejestracji oraz uzyskanie stosownej decyzji od organu dozoru technicznego zatwierdzającej stan techniczny i prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.

 

Jakie warunki musi spełnić dźwig osobowy, by był dopuszczony do użytku?

Podstawowe informacje w zakresie nadzoru technicznego dźwigów osobowych zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 października 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego. Zgodnie z przepisami dźwigi osobowe muszą uzyskać pozytywną ocenę organu dozoru technicznego wydawaną na podstawie sprawdzenia kompletności dokumentów, stanu technicznego i oznakowania urządzenia oraz zgodności wyposażenia dźwigu z przedstawioną dokumentacją. Tego rodzaju kontrola przeprowadzana jest na zamontowanym i gotowym do eksploatacji dźwigu.

Ponadto wymogi techniczne dotyczące wind osobowych definiuje norma EN 81-20 opublikowana przez Europejski Komitet Normalizacyjny. Norma EN 81-20 z kolei wydana przez ten sam organ odnosi się do zasad projektowania i sposobów wykonywania testów na urządzeniu. Obie normy mają na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników urządzeń oraz serwisantów, którzy są zobowiązani do przeprowadzania regularnych kontroli sprawności dźwigów osobowych. Przestrzegane zawartych w nich zasad ma kluczowe znaczenie przy wydawaniu decyzji potwierdzających dopuszczenie urządzeń do eksploatacji. Potwierdzeniem zastosowania się do wskazanym norm jest natomiast m.in. oznaczenie CE, które musi być umieszczone w czytelnym i widocznym miejscu na urządzeniu.